ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚOΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΕΛΟΥΣ
Share

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚOΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΕΛΟΥΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣHΜΑΝΣΗ

ΣΑΥ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΥ