Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 30ης συνεδρίασης Οικονομικής επιτροπής
Share


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σκάλα : 15/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                                                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ O.E

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την  29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα που πραγματοποιήθηκε την 14/11/2017 , με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΟΥ   ΛΗΦΘΗΚΕ

1

Απόφαση σχετικά με τη νέα απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας   με τίτλο: «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας Α.Σ.Α με στόχο την ανάκτηση - αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων (κομπόστ - ανακυκλώσιμα- δεματοποίηση & αποθήκευση υπολειμματικού όγκου, κλπ

  

  

   235/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη συζήτηση του θέματος και

  1. 1.Την έγκριση της από 27.11.2017 Τεχνοοικονομικής Περιγραφής .
  2. 2.Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Λειτουργία κινητής στην   επιχείρηση με την επωνυμία:GREENMEDIAΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΙΠΟΙΗΣΗ .
    1. 3.Την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 24.738,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α Εξόδου: 20-6277.01.0004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΟΥ   ΛΗΦΘΗΚΕ

1

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2017.

236/2017

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση των δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2017.

2 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση παγίας προκαταβολής προέδρων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα έτους 2017. 237/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων.

2.Διαθέτει ανάλογες πιστώσεις σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

3 Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες για την καταπολέμηση των κουνουπιών στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κινδύνου της ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα.» - ΄Εγκριση δαπάνης. 238/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τον καθορισμότων όρων της δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο   «Δαπάνες για την καταπολέμηση των κουνουπιών στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κινδύνου της ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα.

Β. Την έγκριση της δαπάνης και η δέσμευση πίστωσης ύψους 309.194,00 ευρώ.

4 Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017. 239/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017.

5 Απόφαση σχετικά με την απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής – συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ευρώτα , με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 240/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής - συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ευρώτα , με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

6

Απόφαση σχετικά με την έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής.

241/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από τον υπάλληλο , κο Σταθάκο Βασίλειο και τον απαλλάσσει από υπόλογο του ποσού το οποίο του είχε διατεθεί με την αριθμ. 232/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

7

Απόφαση σχετικά με την έγκριση της αριθμ. 17202/2017 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τη διενέργεια δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων στις εγκαταστάσεις υδροδότησης κατόπιν των πλημμυρικών φαινομένων της 16/11/2017 , με τη διαδικασία του κατεπείγοντος . 242/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 17202/17-11-2017 (ΑΔΑ: Ψ4Μ0ΩΡΛ-ΜΩΗ) Απόφαση   Δημάρχου Δήμου Ευρώτα σύμφωνα με την προέβη στην απευθείας ανάθεση διενέργειας δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων στις εγκαταστάσεις υδροδότησης στην επιχείρηση του ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,   έναντι αμοιβής 2.907,80 ευρώ.

8

Απόφαση σχετικά με την έγκριση της αριθμ. 17244/17-11-2017 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τη προμήθεια ειδών εργοταξιακής σήμανσης   κατόπιν των πλημμυρικών φαινομένων   της 16/11/2017 , με τη διαδικασία του κατεπείγοντος .

243/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

   Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. την αριθμ. 17244/17-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΣΚΩΡΛ-ΨΣΙ) απόφαση του Δήμαρχου Δήμου Ευρώτα σύμφωνα με την οποία προέβη στην απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών εργοταξιακής σήμανσης στην επιχείρηση   του ΛΕΪΜΟΝΙΤΗ ΘΟΦΑΝΗ , έναντι αμοιβής 488,93 ευρώ.

9 Απόφαση σχετικά με τη συμπλήρωση της αριθμ. 227/2017 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την έγκριση πρακτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο ¨Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Ευρώτα (2017)»¨. 244/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη συμπλήρωσητης αριθμ. 227/2017 προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την έγκριση πρακτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο ¨Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Ευρώτα (2017)»¨.

10

Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.

245/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 και την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

11

Λήψη απόφασης επί της αρ. 1519/01-11-2017 εισαγγελικής παραγγελίας .

246/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διαβίβαση της υπ΄αριθ. 1519/1-11-2017 εισαγγελικής παραγγελίας στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Ευρώτα , για πιστή εφαρμογή και άμεση εκτέλεση.

 

ΣΚΑΛΑ: 29– 11– 2017
Η Δημοσιεύσασα

ΣΕΡΓΙΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ