Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου « Διανοίξεις δημοτικών δρόμων Δ.Κ. Βλαχιώτη»
Share

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου « Διανοίξεις δημοτικών δρόμων Δ.Κ. Βλαχιώτη»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣHΜΑΝΣΗΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣHΜΑΝΣΗ

ΕΣΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΥ