Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»
Share

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ»

 

ΤΕΥΔ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣHΜΑΝΣΗ

ΕΣΥ

ΚΑΤΟΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΦΑΥ