Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2018
Share


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σκάλα  05/02/2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                               Αριθ. πρωτ.: 1501
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: 1. Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Ευρώτα
                                                      1.κα Σάκκαρη Ιωάννα
                                                      2.κ.Τσιμπίδη  Γεώργιο
                                           3.κ. Μοίρα Ηλία
                                                                        4.κα. Αθανασοπούλου Γεωργία    
                                                                        5.κ. Μαστρογιαννάκο  Παναγιώτη
                                                                            6.κα Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα

                                                    ΚΟΙΝ:    κ. Δήμαρχο Δήμου Ευρώτα
                                                                      Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 09η  Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

1. Έγκριση υποχρεωτικών δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση απόφασης Δημάρχου σχετικά με την προμήθεια ελαστικών για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ2408,  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
3. Έγκριση πρακτικού 2 του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Ευρώτα (2017)» .
4. Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Διανοίξεις Δημοτικών Δρόμων Δ.Κ. Βλαχιώτη».
5. Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Δικτύου και Ιδιωτικών Συνδέσεων Αποχέτευσης Δ.Κ. Βλαχιώτη (2017)».
6. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤA ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΕΛΟΥΣ».
7. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ».
8. Έγκριση Πρακτικού 2 του Ηλεκτρονικού  Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος».
9. Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου υπεράσπισης του κου Σωτηρίου Μένεγα με την ιδιότητα του πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Ευρώτα ενόψει της υπ΄ αριθμ. ΕΓ1-14/443/184/2014 κλήσης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σπάρτης.
10. Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Ευρώτα στη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως με αριθμ. καταθ 3233/2017 μετά του δικογράφου προσθέτων λόγων με αριθμ. καταθ. 772/28-12-2017 της κας Μανιάτη Ροδόπης που  εκδικάζεται την 10ην Μαΐου 2018 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.»

 

Η πρόεδρος  της Επιτροπής


Δεντάκου Ελένη