Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2018
Share


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σκάλα  16/04/2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                               Αριθ. πρωτ.: 469
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: 1. Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Ευρώτα
                                                      1.κα Σάκκαρη Ιωάννα
                                                      2.κ.Τσιμπίδη  Γεώργιο
                                           3.κ. Μοίρα Ηλία
                                                                        4.κα. Αθανασοπούλου Γεωργία    
                                                                        5.κ. Μαστρογιαννάκο  Παναγιώτη
                                                                            6.κα Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα

                                                    ΚΟΙΝ:    κ. Δήμαρχο Δήμου Ευρώτα
                                                                      Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 20η  Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με το παρακάτω  θέμα :

1.΄Εγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2018.

2. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση παγίας προκαταβολής  προέδρων Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2018.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018.

4. Έγκριση απόφασης Δημάρχου σχετικά με την άμεση αποκατάσταση λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος ύδρευσης στη θέση ΜΥΛΟΙ της Τ.Κ Κροκεών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

5. Απόφαση σχετικά με την έγκριση του πρακτικού 2 του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του γηπέδου Δ.Κ Βλαχιώτη».

6. Απόφαση σχετικά με την έγκριση του πρακτικού 3 του  Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες για την καταπολέμηση των κουνουπιών στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κινδύνου της ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα».

7. Απόφαση σχετικά με την έγκριση των πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Διανοίξεις Δημοτικών Δρόμων Δ.Κ Βλαχιώτη».

8. Απόφαση σχετικά με την έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής  και  απαλλαγή υπολόγου.

9. Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄  Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.

10. Έγκριση απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό της δικηγόρου κας Ματθαίου Χρυσούλας για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αρ. 105/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

11. Έγκριση απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό της δικηγόρου κας Ματθαίου Χρυσούλας για άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αρ. 0304/34η συν. 5-12-2017 πράξης του κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών VII τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Η πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη