• Εκτύπωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σκάλα  04/06/2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                               Αριθ. πρωτ.: 7238
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: 1. Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Ευρώτα
                                                      1.κα Σάκκαρη Ιωάννα
                                                      2.κ.Τσιμπίδη  Γεώργιο
                                           3.κ. Μοίρα Ηλία
                                                                        4.κα. Αθανασοπούλου Γεωργία    
                                                                        5.κ. Μαστρογιαννάκο  Παναγιώτη
                                                                            6.κα Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα

                                                    ΚΟΙΝ:    κ. Δήμαρχο Δήμου Ευρώτα
                                                                      Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 08η  Ιουνίου  2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

1.΄Εγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2018.
2. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση παγίας προκαταβολής  προέδρων Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα 2018.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018.

4. Έγκριση απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας νερού Απιδιάς», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

5. Έγκριση απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας  βιολογικού καθαρισμού της Τ.Κ. Γερακίου », με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Νιάτων».

 

Η πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη