• Εκτύπωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σκάλα : 11/06/2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                                                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ O.E

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 13η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα που πραγματοποιήθηκε την 08/06//2018 , με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΟΥ   ΛΗΦΘΗΚΕ

1

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2018.

80/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση των δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2018.

2

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση παγίας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2018.

81/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.   Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή.

2. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων.

3. Διαθέτει ανάλογες πιστώσεις σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

3

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018.

82/2018

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 7232/4-06-2018 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

4

Έγκριση απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο :«Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας νερού Απιδιάς», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

83/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο :«Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας νερού Απιδιάς», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

5

Έγκριση απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθειαηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού της Τ.Κ. Γερακίου», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

 

84/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθειαηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού της Τ.Κ. Γερακίου», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

6

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Νιάτων».

 

85/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του από 24-05-2018 πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: « Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Νιάτων».

 

 


ΣΚΑΛΑ: 11– 06– 2018
Η Δημοσιεύσασα


ΣΕΡΓΙΑΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ