• Εκτύπωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σκάλα : 04/07/2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ                                                                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ O.E

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα που πραγματοποιήθηκε την 03/07//2018 , με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΟΥ   ΛΗΦΘΗΚΕ

1

Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2018

89/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2018, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 8577/29-06-18           εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

2

΄Εγκριση απόφασης Δημάρχου με αρ. πρωτ.: 8849/27-6-2018, σχετικά με την προμήθεια ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος ανύψωσης όμβριων υδάτων επί του χαρακτηρισμένου κοινόχρηστου χώρου στην περιμετρική οδό Σκάλας, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

90/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της με αρ.πρωτ.: 8849/27-6-2018, απόφασης Δημάρχου σχετικά με την προμήθεια ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος ανύψωσης όμβριων υδάτων επί του χαρακτηρισμένου κοινόχρηστου χώρου στην περιμετρική οδό Σκάλας, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

3

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2018.

91/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.     Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή.

2. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων.

3. Διαθέτει ανάλογες πιστώσεις σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

4

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2018.

92/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση των δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2018.

5

Λήψη απόφασης σχετικά με τον διορισμό Τεχνικού συμβούλου για το συμβάν που έλαβε χώρα την 1η Αυγούστου 2017 στο αντλιοστάσιο ανυψώσεως λυμάτων του Δήμου Ευρώτα.

93/2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναβολή λήψης απόφασης.

ΣΚΑΛΑ: 04– 07– 2018
Ο  Δημοσιεύσας


ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΑΛΑ: 04– 07– 2018

Ο Δημοσιεύσας

ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ