• Εκτύπωση

Τεύχη δημοπράτησης έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ”

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑKΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΕΥΔ