• Εκτύπωση

Τεύχη δημοπράτησης έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ»

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑKΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ

ΦΑΥ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ