• Εκτύπωση

Τεύχη δημοπράτησης έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς στη περιοχή του Νέου Κόσμου στη Δ.Κ. Σκάλας»

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ

ΔΙΑKΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΕΥΔ