• Εκτύπωση

Τεύχη δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017»

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΔΙΑKΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ

ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΥΔ