• Εκτύπωση

Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων για κάποιο συγκεκριμένο τομέα πολιτικής (καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος) και για συγκεκριμένη περιφέρεια Δήμου ή Κοινότητας, που συνενώθηκε και δημιούργησε το Δήμο μας (κατά τόπον Αντιδήμαρχος). Στο Δήμο μας έχουν ορισθεί οι ακόλουθοι Αντιδήμαρχοι:

Πατήστε πάνω στους αντιδημάρχους να δείτε τις αρμοδιότητες τους

Παναγιώτης Πολολός


Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας Δόμησης  και Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα:

- Αρμοδιότητες Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης
1. Αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών
2. Αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών
3. Αρμοδιότητες ελέγχου κατασκευών

- Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Αρμοδιότητες Τεχνικών Έργων
2. Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
   • Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας
   • Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων
   • Αρμοδιότητες προγραμματισμού και υλοποίησης έργων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, συμβάσεων, την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Έχει την ευθύνη των Ρομά που είναι εγκατεστημένοι στα όρια του Δήμου Ευρώτα

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κροκεών :
Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
-  Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
- Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.


Ελένη Δεντάκου

   

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

- Αρμοδιότητες Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
1. Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης
2. Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών
3. Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών / εξοπλισμού / υπηρεσιών.

- Αρμοδιότητες Τμήματος Εσόδων,  Περιουσίας και Ταμείου
 1. Αρμοδιότητες Γραφείου Εσόδων και Περιουσίας
 2. Αρμοδιότητες Γραφείου Ταμείου

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, συμβάσεων, την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Επίσης εξουσιοδοτείται να υπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής  και  να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους που συντάσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
- Προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
- Αναπληρώνει το Δήμαρχο στην Επιτροπή Διαβούλευσης
- Ορίζεται ως υπεύθυνη  τύπου και επικοινωνίας  του Δήμου Ευρώτα

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σκάλας :
- Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-  Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους


Παναγιώτης ΛυμπέρηςΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΥΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( και συγκεκριμένα):

1. Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής
• Αρμοδιότητες στον  τομέα της φυτικής παραγωγής
• Αρμοδιότητες  ζωικής παραγωγής

2. Αρμοδιότητες Γραφείου Αλιείας

3. Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
• Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
• Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή
• Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων

4. Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού
• Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης
• Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού    


ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου

1. Αρμοδιότητες Εξοικονόμησης Ενέργειας
2. Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας
3. Αρμοδιότητες  οδοκαθαρισμού και αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων
4. Αρμοδιότητες Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
5. Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου
6. Αρμοδιότητες Εποπτείας Αποθήκης Υλικού

Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

1. Αρμοδιότητες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
   • Αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων
2.  Αρμοδιότητες Συντήρησης Δημοτικής και Αγροτικής Οδοποιίας

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, συμβάσεων, την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

- Προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ευρώτα
-  Έχει την ευθύνη για δράσεις που αφορούν τα αδέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα
-  Έχει την ευθύνη για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου Ευρώτα

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γερονθρών:

-  Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
-  Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
-  Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.


Θεόδωρος  Παπαγιαννόπουλος

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):

Αρμοδιότητες Τμήματος Ύδρευσης  - Αποχέτευσης
• Μεριμνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός κλπ).
• Προγραμματίζει, εισηγείται, σχεδιάζει και μεριμνά για την κατασκευή έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης  και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού.
• Μεριμνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων.
• Μεριμνά για σωστή λειτουργία των υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων του Δήμου.

Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, συμβάσεων, την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Νιάτων :
-  Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
- Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.


Αργυρώ Γκουβούση

Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (και συγκεκριμένα):
- Αρμοδιότητες Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

- Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

1. Αρμοδιότητες σε θέματα  δημοτικής κατάστασης
2. Αρμοδιότητες σε θέματα ληξιαρχείου

- Αρμοδιότητες Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

1. Αρμοδιότητες σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
2. Αρμοδιότητες σε θέματα μητρώων και διαδικασιών προσωπικού (πλην των αξιολογήσεων των υπαλλήλων του Δήμου Ευρώτα)
3. Αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας

- Αρμοδιότητες Τμήματος Κ.Ε.Π.
- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
1. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Με Έδρα Δ.Ε. Γερονθρών
2. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Με Έδρα Δ.Ε. Έλους
3. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Κροκεών
4. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με Έδρα Δ.Ε. Νιάτων

ΙΙ.   Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού

1. Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων.
2. Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
3. Αρμοδιότητες Γραφείου  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών , πιστοποιητικών, συμβάσεων, την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

- Προεδρεύει του Συμβουλίου Ένταξης μεταναστών του Δήμου
- Προεδρεύει του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας/ Εγκληματικότητας
- Έχει την ευθύνη και το συντονισμό ενεργειών του Δήμου Ευρώτα σε θέματα Απόδημου Ελληνισμού και Μεταναστευτικής πολιτικής

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
   Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Έλους :
- Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
- Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.