Share


                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Σκάλα 12.02.2018
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                          Αριθμ. πρωτ.: -οικ.1810-
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
Πληρ.: Χαγιά Θεοδώρα
Ταχ. Δ/νση: Σκάλα  – 230 51                            
Τηλ.: 2735 3 60038                                               
Fax: 2735 0 29292                                              
email: JLIB_HTML_CLOAKING                 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
(άρθρα 42§2 και 24§2-4 του Ν.4182/13)

H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα, η οποία ενεργεί ως διαχειριστική επιτροπή του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης "Βασίλειος Μιχελάκος", σύμφωνα με την με αρ. 76/2017 (ΑΔΑ:ΨΡΓΘΩΡΛ-515) ΑΔΣ Δήμου Ευρώτα, και εκτελεστής της διαθήκης του αποβιώσαντος την 24η Ιανουαρίου 1996 στο Έλος Λακωνίας Βασίλειου Μιχελάκου του Χαραλάμπους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1) Την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου ξηρικού ασκεπούς του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Βασιλείου Μιχελάκου στη θέση "Άγιος Δημήτριος" της Τοπικής Κοινότητας Έλους Δήμου Ευρώτα εκτάσεως 46.027,28 τ.μ.
Η διαδικασία εκμίσθωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.24§8-10 του Ν.4182/13 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».
2) Ελάχιστος όρος προσφοράς για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1000€) ως μηνιαίο μίσθωμα.
3) Η χρήση του μισθίου προορίζεται για γεωργική χρήση.
4) Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα ελάχιστα χρονικά όρια που προβλέπονται από την παρ.10 του άρθρου 24 του Ν.4182/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 634 του Α.Κ. ήτοι σε τέσσερα (4) μισθωτικά έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για χρόνο ίσο ή βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους.
5) Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως στο 75% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή  (ΕΛΣΤΑΤ), επί του μηνιαίου μισθώματος εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους. Σε περίπτωση αρνητικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο.
6) Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στη Διαχειριστική Επιτροπή της κοινωφελούς περιουσίας ποσό ίσο με τρία (3) μηνιαία μισθώματα ως εγγύηση.
7) Εάν ο πλειοδότης υποψήφιος μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, εντός δέκα (10) ημερών από την προς αυτόν πρόσκληση, η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκπίπτει υπέρ της κοινωφελούς περιουσίας.
8) Ο υποψήφιος μισθωτής έχει πλήρη γνώση του υπό μίσθωση ακινήτου, την κατάσταση του οποίου αποδέχεται πλήρως.
9) Η διαδικασία εκμίσθωσης θα διενεργηθεί με την κατάθεση γραπτών προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Κλειστή Οικονομική προσφορά για την μίσθωση του αγροτεμαχίου Τοπικής Κοινότητας Έλους κληροδοτήματος Μιχελάκου Βασίλειου» στο γραφείο της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο της "Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος Μιχελάκου Βασίλειου" στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ευρώτα (Σκάλα Λακωνίας, 1ος όροφος) κας Δεντάκου Ελένης τηλ. επικοινωνίας 2735 3 60022 στις 30 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή τις ώρες από 10.00 το πρωΐ έως 12.00 το μεσημέρι, ιδιοχείρως με απόδειξη παραλαβής ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής, με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. ταυτότητας ή Διαβατηρίου, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας.
10) Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι κλειστές προσφορές θα ανοιχτούν από Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής, παρουσία των ενδιαφερομένων. Αφού γίνει γνωστό το περιεχόμενο κάθε προσφοράς, στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί προσφορές με το ίδιο τίμημα, ο διαχειριστής καλεί τους προσφέροντες να παραστούν σε κοινή ακρόαση, όπου ζητά να προσφέρουν μεγαλύτερο τίμημα. Πλειοδότης- μισθωτής ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το υψηλότερο μίσθωμα.

11) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με τον προαναφερόμενο τρόπο την έγγραφη προσφορά τους μαζί με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην με αρ. 1/2018 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, την οποία μπορούν να πληροφορηθούν από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα (www.evrotas.gov.gr) ή να την παραλάβουν από την Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής κα Δεντάκου Ελένη.

Η Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
της Κοινωφελούς Περιουσίας

ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΤΑΚΟΥ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε Αναλυτική διακήρυξη με τους όρους μίσθωσης