Share

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Σκάλα  11.06.2018                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                            Αριθ. πρωτ:  -οικ.7612 -
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Σκάλα  Λακωνίας - 23051                                                          
Πληρ.: Σεργιάδη Αφροδίτη                            
Τηλ:  2735 3 60024                                   
Fax: 2735 0   60024                                          
Email: JLIB_HTML_CLOAKING                          


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (03) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυροπροστασία - πυρασφάλεια).

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ   Ε Υ Ρ Ω Τ Α

Έχοντας υπ΄ όψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28.07.2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α/11.05.2015).
3.    Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α/12.03.2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11.04.2012) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α/11.05.2015).
4.    Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α/14.04.2014).
5.    Την πράξη 4 της 6ης Φεβρουαρίου 2015 του Υπουργικού  Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α/06.02.2015).
6.    Την αριθμ. 163/2018 (ΑΔΑ:65Ε4ΩΡΛ-ΔΜ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα που αφορά την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μέχρι τρείς (03) μήνες, για κατεπείγουσες, εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες προστασίας των δασικών εκτάσεων της περιοχής του Δήμου (πυροπροστασία – πυρασφάλεια).
7.    Την με αριθμό πρωτ. 107814/06.06.2018 (ΑΔΑ: ΩΥΩΓΟΡ1Φ-ΤΩΚ) Απόφαση του συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία επικυρώνει την ανωτέρω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα.
8.     Την με α/α 07/2018 και αριθμ. πρωτ. 614/16.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΛΛ9ΩΡΛ-062)  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄), για το χρονικό διάστημα από 05.01.2018 έως 31.08.2019.
9.    Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρώτα (ΦΕΚ 2162/ τ.Β΄/27.09.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/21.04.2015) &  (ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 3148/11.09.2017).

 α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε

 Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μέχρι τρείς (03) μήνες και συγκεκριμένα την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ  Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για το χρονικό διάστημα από 20.06.2018 έως και 19.09.2018, για κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες προστασίας των δασικών εκτάσεων της περιοχής του Δήμου Ευρώτα (πυροπροστασία - πυρασφάλεια).

Υπηρεσία Κατηγορία / Κλάδος-Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

Δήμος Ευρώτα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 3 μήνες 13

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
(α) να είναι Έλληνες πολίτες.
(β) να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και
(γ) να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/08.10.1997).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007), β) δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6), γ) ότι το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν με δίμηνη σύμβαση με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και δ) δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (03) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον  ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη.
5. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ).
6. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).
7. Αριθμό Μητρώου Ασφάλισης ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ - ( ΕΦΚΑ)
8. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού όπου φαίνεται ως πρώτος δικαιούχος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (02) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ΄ εξαίρεση  η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρείς (03) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.
Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 το Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.α.).
Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: Δεν προσλαμβάνεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα από 19.07.2004 έως σήμερα. Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004, εκτός αν η πρόσληψή τους δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται και στην ανωτέρω περίπτωση του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν.3260/2004, εφόσον θεωρείται βέβαιο από το φορέα ότι η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα έχει τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα. Για τον αριθμό των επιτρεπόμενων διαδοχικών συμβάσεων και τη συνολική διάρκεια αυτών, όπως και των διαδοχικά καταρτιζόμενων, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004.
 Δεν δύνανται να εκλεγούν οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ευρώτα, συντασσομένου κατ' άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα και στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ευρώτα (Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας ισόγειο), αρμόδια υπάλληλος κα Σεργιάδη Αφροδίτη (τηλ.επικ.: 2735 3 60024), εντός προθεσμίας οκτώ (08) ημερών, που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι έως και την 18η Ιουνίου 2018 (ημέρα Δευτέρα).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡΩ

 

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση